Όραμα

Αρχική / αυτοί-είμαστε / όραμα

Όραμά μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και η αξιοπρεπής διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους που απευθύνεται το Κέντρο μας.
 
Για την υλοποίηση του οράματος μας, εργαζόμαστε καθημερινά με αφοσίωση, επαγγελματισμό και αγάπη για κάθε έναν εκπαιδευόμενο και το οικογενειακό του πλαίσιο.
 
Η λειτουργία του Φορέα μας, είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών ISO 9001:2015 και ακολουθεί πιστά την Πολιτική Ποιότητας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
 
 

                                                                                                                                                          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Πολιτική του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» (μονάδα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση και αυτισμό) είναι να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τις υπηρεσίες/ λειτουργία του, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις και προσδοκίες των αποδεκτών των υπηρεσιών του, παρέχοντας υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του.

Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» δεσμεύεται να:

 • Ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του, καθώς και τις νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις,
 • Προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία, τα υλικά και τον εξοπλισμό,
 • Εντοπίζει τις απειλές και αξιοποιεί τις ευκαιρίες ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση των αποδεκτών των υπηρεσιών του και να επιτυγχάνει την συνεχή βελτίωση,
 • Εφαρμόζει, ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτυγχάνονται μέσω:

 • Του καθορισμού στόχων ποιότητας και της παρακολούθησής τους κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση,
 • Του προσδιορισμού και της διάθεσης των απαραίτητων πόρων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου,
 • Της επιλογής του κατάλληλου προσωπικού, του καθορισμού των υπευθυνοτήτων του και της παροχής εκπαίδευσης,
 • Της παρακολούθησης της απόδοσης των διεργασιών και του επιπέδου των παρεχόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών,
 • Της εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών αλλά και ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών, οι οποίες διασφαλίζουν την ικανοποίηση των αποδεκτών των υπηρεσιών του, της επιβεβαίωσης της εκτέλεσης τους και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους.

H Ανώτατη Διοίκηση του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» ορίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και του αναθέτει την απαιτούμενη δικαιοδοσία και υπευθυνότητα, έτσι ώστε:

 • Να διασφαλίζει την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • Να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει προβλήματα σχετιζόμενα με την ποιότητα,
 • Να προτείνει λύσεις για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • Να εξασφαλίζει την προαγωγή της ενημέρωσης του Κέντρου για τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών.

Στη φιλοσοφία του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» περιλαμβάνεται η καθιέρωση μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα, οι οποίοι ελέγχονται κατά την εφαρμογή του ΣΔΠ και ανασκοπούνται μαζί με την πολιτική ποιότητας ως προς την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά τους, την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και της νομοθεσίας, τη δυνατότητα προσαρμογής τους για τη συνεχή βελτίωση του Κέντρου και την υποστήριξη του στρατηγικού προσανατολισμού του.

Η πολιτική του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενό του σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής. Το ίδιο ισχύει για κάθε μαθητή, γονέα ή κηδεμόνα, εξωτερικό συνεργάτη ή προμηθευτή του και γενικότερα για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

15/6/2019

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές