Δομές

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η Δια Βίου Μάθησης συνδέεται άμεσα με την αποστολή του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» η οποία ανταποκρίνεται στην ανάγκη συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων για την συνέχιση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης αλλά και την ενεργό προσαρμογή τους στο ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Ο Φορέας έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 από τον ΕΟΠΠΕΠ (39961/2016), δίνοντάς του τη δυνατότητα να διενεργήσει δράσεις επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και βελτίωσης των επαγγελματικών, κοινωνικών ή γνωστικών δεξιοτήτων.