Κίνδυνος της Φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2020

1 / 1
27.10.2021

Ανακοίνωση 27.10.21

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ: 882/18.10.21 πρόσκλησης ενδιαφέροντος που αφορά την ένταξη δυνητικά ωφελουμένων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» με Κωδικό ΟΠΣ 5002509, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014- 2020», με Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το από 23/9/2021 Δελτίο τύπου «Κίνδυνος της Φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ «το κατώφλι της φτώχειας για το έτος 2020 (περίοδος αναφοράς εισοδήματος 2019), ανέρχεται στο ποσό των 5.269 ευρώ ετησίως ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 11.064 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών (Πίνακας 6), και ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε σε 8.781 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Χώρας εκτιμήθηκε σε 17.263 ευρώ». Ως εκ τούτου στο πλαίσιο της προαναφερόμενης πρόσκλησης θα υπολογιστεί το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό εισόδημα σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς χωρίς να περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

Πηγή: https://www.statistics.gr/el/home?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_3_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_3_redirect=https%3A%2F%2Fwww.statistics.gr%3A443%2Fel%2Fhome%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_3_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.statistics.gr%253A443%252Fel%252Fhome%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_3%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_3_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_3_keywords%3D%25CE%25BA%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25B4%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582%2B%25CF%2586%25CF%2584%25CF%258E%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2582%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_3_formDate%3D1635317280896%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_3_scope%3Dthis-site&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_3_assetEntryId=17434979&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_3_type=document

 

Από την Ισμήνη Μουλού Υπεύθυνη Υλοποίησης της Πράξης

Share:

Εκδηλώσεις