ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1 / 1
04.11.2021

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ: 882/18.10.21 πρόσκλησης ενδιαφέροντος που αφορά την ένταξη δυνητικά ωφελουμένων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» με Κωδικό ΟΠΣ 5002509, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014- 2020», με Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», σήμερα, 4.11.21 ανακοινώνουμε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.

 

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

Share:

Εκδηλώσεις