ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΠΣ:5002509)

1 / 2
04.08.2022
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ: 380/15.7.22 πρόσκλησης ενδιαφέροντος που αφορά την ένταξη δυνητικά ωφελουμένων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» με Κωδικό ΟΠΣ 5002509, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014- 2020», με Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», σήμερα, 4.8.22 ανακοινώνουμε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.
Share:

Εκδηλώσεις