Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων (ΟΠΣ:5002509)

1 / 1
29.07.2022

Σε συνέχεια της  με αρ. πρωτ: 380/15.7.22 πρόσκλησης ενδιαφέροντος  που αφορά την ένταξη δυνητικά ωφελουμένων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» με Κωδικό ΟΠΣ 5002509, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014- 2020», με Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»,

σήμερα, 29.7.22 ανακοινώνουμε τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων

Share:

Εκδηλώσεις